کارفرمایان در نظر دارند، عملکرد سازمان را بهتر و بهتر نمایند. از آنجا که یکی از مهمترین اجزای تشکیل دهنده هر سازمان، سرمایه های انسانی آن می باشد، بنابراین ارتقاء و بهبود عملکرد کارکنان می تواند به عنوان مهمترین مولفه برای ارتقاء عملکرد سازمان محسوب می گردند.

به عنوان مثال یک تیم فوتبال را در نظر بگیرید. اعضای تیم، یک تیم را تشکیل می دهند، که برای رسیدن به یک هدف تلاش می کنند. عملکرد تک تک اعضای تیم تاثیر اساسی را بر عملکرد کلی تیم می گذارد. بنابراین بررسی عملکرد تک تک اعضاء و رفع کاستی های آن ها سبب افزایش عملکرد کلی تیم می گردد.

در گذشته مدیران ارزیابی عملکرد کارکنان را به صورت سالانه و یا دو بار در سال انجام می دادند، در حالیکه امروزه پیشنهاد می گردد، ارزیابی عملکرد در فواصل کوتاه تر و به صورت مستمر انجام گیرد و بازخورد آن در اختیار کارکنان قرار گیرد تا نسبت به رفع کاستی های خود تلاش نمایند و با شناسایی نقاط قوت، انگیزه آنان بیش از گذشته افزایش یابد. 

مدیریت عملکرد از سه بخش تشیکل می شود. ۱- مدیریت عملکرد مبتنی بر ارزیابی شغل ۲- مدیریت عملکرد مبتنی بر عملکرد کارکنان ۳- ارائه بازخورد عملکرد کارکنان به منظور انطباق با اهداف سازمان

مدیریت عملکرد دارای سه کارکرد اساسی می باشد:

۱- کارکرد استراتژیک،

۲- کارکرد بهبود سرمایه های انسانی و

۳- کارکرد توسعه سرمایه های انسانی.

کارکرد استراتژیک: در این نوع از کارکرد مدیریت عملکرد، توجه بیشتر به عملکرد حال و آینده کارکنان می باشد به گونه ای که عملکرد آنان را به استراتژی های سازمان نزدیک سازد.

کارکرد بهبود سرمایه های انسانی: از آنجایی که هر سازمان در طول حیات خود با فراز و فرودهای مکرر مواجه می باشد و بر اساس اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، مدیران سازمان ممکن است نیاز به بررسی حقوق و دستمزد، ارتقاء کارکنان، گردش شغلی، استعفا؛، تعدیل و … را در اولویت کاری خود قرار دهند. از اینرو این نوع کارکرد از مدیریت عملکرد می تواند به بهبود وضعیت سرمایه های انسانی در هر سازمان کمک نماید.

کارکرد توسعه سرمایه های انسانی: پس از انجام مدیریت عملکرد نقاط ضعف و قوت کارکنان شناسایی می گردند. بنابراین فراهم آوردن شرایط مناسب برای رفع کاستی های عملکردی کارکنان به همراه ایجاد شرایط مساعد به منظور بکارگیری نقاط قوت کارکنان نهایتا منجر به ارتقای عملکرد سازمان گردد. بدون شک مدیریت عملکرد می تواند مسیر توسعه سرمایه های انسانی در یک سازمان را هموارتر نماید.

نگاهی هم به این مقاله بیندازید
تغییرات مدیریت منابع انسانی در طول سال ها