اصولا سازماندهی صحیح که از پایه های اصلی مدیریت است به طبقه بندی مشاغل متکی است .ساخت عقلایی سازمان ، منطقی بودن سلسه مراتب اختیارات ، تعیین و تفویض اختیارات و مسئولیت ها ، امکان اعمال کنترل چه مالی و چه سازمانی که لازمه اش در دست داشتن ضابطه و استانداردهای معین است ، همه و همه لزوم طبقه بندی مشاغل را ضروری می سازد.

طبقه بندی مشاغل

به طور خلاصه می توان گفت که طبقه بندی مشاغل یکی از عوامل اصلی همبستگی نظام مدیریت نیروی انسانی است.

تبیین جایگاه طبقه بندی مشاغل

برای تبیین بهتر جایگاه طبقه بندی مشاغل ، تفکیکی این چنین می توان قائل شد.آن بخش از سازماندهی که به تجزیه ماموریت و اهداف کلی سازمان می پردازد در واقع بیانگر طراحی سازمان می باشد و بخش دومی که مشتمل بر تعیین وظایف افراد و پست های سازمانی می گردد مربوط به تهیه ساختار است.در این بخش به امر طبقه بندی مشاغل در سازمان به عنوان یکی از فنون سازماندهی به منظور استخدام و ساختاردهی پرداخت توجه می گردد.

صاحب نظران معتقدند ایجاد پست یا شغل بخشی از فرآیند سازماندهی و مطالعه مشاغل و محتوای آنها در قلمرو بحث تجزیه و تحلیل شغل و طبقه بندی مشاغل می باشد.

عوامل طبقه بندی مشاغل

طبقه بندی امری انتزاعی و ذهنی است که با ملاک قراردادن نقاط اشتراک یا افتراق اشیاء به شناخت پدیده مورد نظر می پردازد.لذا به منظور شناخت محتوا  و ماهیت مشاغل سازمان لاجرم باید عوامل و ملاک های طبقه بندی را مشخص نمود تا بر اساس آن طبقه بندی مشاغل صورت پذیرد.

اگر چه تعیین عوامل مورد استفاده برای انجام طبقه بندی مشاغل به نوع سازمان مورد بررسی بستگی دارد ، لکن عوامل عمده ای که برای طبقه بندی مورد استفاده واقع می گردد عبارتند از :

  1. ماهیت و تنوع کار
  2. نوع و حدود نظارتی که از طرف مافوق اعمال می شود
  3. نوع و حدود نظارت و سرپرستی بر کارهای دیگران
  4. قوه ابداع و ابتکار مورد نیاز برای انجام کار
  5. میزان ضرورت اعمال قضاوت مستقل و اتخاذ تصمیم
  6. اهمیت و موضوع تماس شغل با مشاغل دیگر
  7. مسئولیت های مختلف از قبیل مسئولیت های مالی ، دارایی ها ، وسایل ایمنی دیگران و …
  8. شرایط محیط کار
  9. دشواری انجام کار
  10. شرایط احراز شغل از نظر تحصیلات ، تجربه ، معلومات و مهارت های لازم برای انجام کار
نگاهی هم به این مقاله بیندازید
تشریح عوامل در ارزشیابی مشاغل- مهارت