طبقه بندی مشاغل با هدف جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران ، استاندارد سازی مشاغل، استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه اجرا می شود.امکان بهره کشی از کار دیگری زمانی متحمل است که کارگر محدوده وظایف و مسئولیت های کار محول شده را نداند ، یا اصولا تعریفی از شغل وی صورت نگرفته باشد ، دیگر آنکه مزد پرداختی به وی کمتر از میزان استحقاق وی در تناسب با وظایف شغلی او بوده و معیاری برای سنجش مابه ازاء پولی وظایف شغلی در دست نباشد ، تا موازنه ای بین کار و ارزش پولی آن برقرار شود.

طبقه بندی مشاغل

طبقه بندی مشاغل در پی آن است که با تدوین شناسنامه شغل ، که تعریف و شرح وظایف شغل و ارزش آن را در قالب گروه یا طبقه شغلی جزء مندرجات اصلی آن است ، نسبت به مشخص کردن دامنه وظایف و مسئولیت های شغلی اقدام نموده و با تنظیم جدول مزد و تعیین مزد شغل (مزد گروه) نسبت به ایجاد مناسبات صحیح مزدی کارگاه با بازار کار که همان تناسب منطقی پرداخت مزد است را محقق نماید.

اهداف کلی طبقه بندی مشاغل

 • سپردن کار به کاردان
 • پرداخت مزد عادلانه و مساوی برای کار مشابه و هم ارزش در شرایط کاری یکسان
 • ایجاد نظم و هماهنگی و سرعت عمل در اداره امور استخدامی کارکنان و کمک به مدیریت در حل مسائل پرسنلی
 • تعیین و رعایت شرایط احراز شغل ، مرتبط با وظایف و مسئولیت ها
 • یکنواخت نمودن مزد شغل کلیه شاغلین یک گروه شغلی درچهارچوب یک جدول مزد
 • پیشگیری از اعمال نظرهای شخصی احتمالی سرپرستان و مدیران در تعیین شرایط احراز شغل ها فارغ از ضرورت های شغلی
 • کاهش شکایات و نارضایتی ها و جلوگیری از تضعیف روحیه کارکنان از طریق رفع تبعیض بین آنان با تعیین مزد شغل یکسان برای مشاغل هم گروه ( مزد مساوی در برابر کارهم ارزش در شرایط کار مشابه)
 • رفع سوء تفاهمات بین کارکنان و سرپرستان از طریق مشخص نمودن خطوط اختیار و مسئولیت
 • کمک به واحدهای اداری سازمان ها و موسسات دربرآورد میزان و نوع نیازهای پرسنلی در آینده
 • بهبود روابط فی مابین کارکنان و مسئولین سازمان با مشخص شدن وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت های طرفین
 • تسهیل کار برنامه ریزی و تنظیم بودجه پرسنلی