بر اساس روش مقایسه عوامل تعدادی از مشاغل سازمان به عنوان مشاغل کلیدی انتخاب و سایر مشاغل را با این مشاغل کلیدی انتخاب شده مقایسه می نمایند و بر اساس آن ارزشیابی مشاغل انجام می شود. معیار و ضابطه اصلی در این روش مقدار پولی است که برای مشاغل کلیدی به عنوان مزد در نظر گرفته و پرداخت می شود.

ارزشیابی مشاغل

این شیوه ارزشیابی که توسط “یوجین بنج” ابداع گردیده است و به سیستم مشاغل حساس نیز معروف است ، بسط و توسعه روش درجه بندی است ارزشیابی مشاغل می باشد.در این سیستم به صورت کمی به تعیین ارزش نسبی مشاغل پرداخته می شود و از نظر استفاده از هر دو روش درجه بندی و طبقه بندی دشوارتر و از ظرافت خاصی نیز برخوردار می باشد.

مراحل عملی اجرای روش مقایسه عوامل در ارزشیابی مشاغل

  1. ابتدا تعدادی عوامل (معمولا ۵ عامل) برای مطالعه و ارزشیابی مشاغل در نظر گرفته می شود که این عوامل عبارتند از : کوشش فکری ، کوشش جسمی ، مسئولیت ها و شرایط و خطرات محیط کار.سپس مشخصات مشاغل شامل شرح وظایف و خصوصیات دیگر و شرایط احراز شغل به نحوی که ۵ عامل فوق الذکر در آن ها مشخص شده باشد تهیه و تدوین می گردد.
  2. با مطالعه کلیه مشاغل موجود در کارگاه تعدادی از مشاغل که اهمیت و جامعیت کافی در مقایسه با سایر مشاغل کارگاه داشته و معرف کلیه مشاغل از پائین ترین سطوح شغلی تا بالاترین سطوح باشد ، به عنوان مشاغل کلیدی انتخاب می شود.
  3. مشاغل کلیدی انتخاب شده یک بار بر اساس ۵ عامل گفته شده با یکدیگر مقایسه و بر حسب اهمیت درجه بندی می گردند.سپس یک بار دیگر این مشاغل براساس مبلغ مزد یا حقوق پرداختی با هم مورد مقایسه و ارزشیابی قرارگرفته و به ترتیب اهمیت بر اساس مزد پرداختی درجه بندی می گردند. بعد از آن نتایج حاصله از دو روش فوق با هم مقایسه گردیده و مشاغل کلیدی که اهمیت و ارزش یکسانی بدست آورده اند به عنوان مشاغل کلیدی نهایی انتخاب می گردند.
  4. در مرحله نهایی کلیه مشاغل موجود در کارگاه با این مشاغل کلیدی مقایسه گردیده و اهمیت و ارزش هر شغل مشخص می گردد.

روش مقایسه عوامل از جمله روش هایی است که به علت محدودیت عوامل انتخاب شده که معمولا پنج عامل بوده و همچنین محدود بودن تعداد مشاغل کلیدی انتخاب شده صرف وقت و هزینه کمتری جهت ارزیابی در پی دارد.ضمنا چنانچه اجراکنندگان آن با کار خود آشنایی کافی داشته باشند و مراحل کار بدرستی انجام شود از جمله روش های دقیق ارزشیابی مشاغل بوده و نتایج آن قابل اطمینان خواهد بود.

لیکن در عین حال معایبی نیز دارد ، از جمله آن که اگر در ماهیت وظایف کلیدی انتخاب شده تغییراتی حاصل گردد اهمیت و ارزش خود را به عنوان ضابطه سنجش و ارزشیابی از دست خواهند داد.ضمنا چون این روش مستلزم انجام مراحل مختلفی است که جنبه فنی و تخصصی داشته و برای کارکنان نامفهوم است ، ممکن است نتایج حاصله علی رغم داشتن دقت و صحت با اعتماد کافی مورد پذیرش و قبول کارکنان قرار نگیرد.

نگاهی هم به این مقاله بیندازید
تشریح عوامل در ارزشیابی مشاغل- شرایط کار