اقدامات اساسی تجزیه و تحلیل شغل

در فرآیند تجزیه و تحلیل شغل ، جمع آوری اطلاعات ، تحلیل اطلاعات و تنظیم شرح شغل و شرایط احراز باید صورت گیرد و هدف از تحلیل شغل ، جمع آوری اطلاعات در مورد پرسش های زیر است : 1. چه کاری انجام می شود ؟ 2. چرا انجام می شود ؟

کاربردهای تجزیه و تحلیل شغل

در بیشتر سازمان ها تجزیه و تحلیل شغل به منظور گزینش ، آموزش ، ارزشیابی مشاغل ، ارزیابی عملکرد ، ایمنی و بهداشت ، مطالعات زمان و حرکت و پیاده کردن قوانین و مقررات قانونی دولت کاربرد دارد. انتخاب (گزینش) : بیشترین هدف تجزیه و تحلیل شغل ، ایجاد معیاری برای انتخاب و گزینش می

تجزیه و تحلیل شغل چیست ؟

تجزیه و تحلیل شغل یا Job Analysis به فرآیند جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مهم در مورد شغل اطلاق می شود، تا از طریق آن بتوان ماهیت و ویژگی های شغل را شناسایی نمود. این مهم نه فقط با محتوای شغل بلکه با اهداف شغل، برون داده هایی که از پذیرنده شغل انتظار

روش امتیازی در ارزشیابی مشاغل

روش امتیازی در ارزشیابی مشاغل ، امکان ارزشیابی کمی مشاغل را بر مبنای عامل قابل جبران شغل فراهم می کند.این عوامل عبارتند از خصایص یا ویژگی های خاص شغل که برای کارفرما ارزشمند و جبران خدمت کارکنان بر اساس آنها صورت می گیرد.درواقع شیوه های امتیازی سه ویژگی مشترک دارند : 1)عوامل قابل جبران ،

روش مقایسه عوامل در ارزشیابی مشاغل

بر اساس روش مقایسه عوامل تعدادی از مشاغل سازمان به عنوان مشاغل کلیدی انتخاب و سایر مشاغل را با این مشاغل کلیدی انتخاب شده مقایسه می نمایند و بر اساس آن ارزشیابی مشاغل انجام می شود. معیار و ضابطه اصلی در این روش مقدار پولی است که برای مشاغل کلیدی به عنوان مزد در نظر

روش طبقه بندی در ارزشیابی مشاغل

در روش ارزشیابی مشاغل به روش درجه بندی با توجه به خصوصیات مشاغل موجود در سازمان تعدادی طبقات شغلی (گروه های شغلی) تعیین و برای هر طبقه شرح جامعی تهیه می گردد که این شرح ، خصوصیات و شرایط مشاغلی را که می توانند در آن طبقه قرار گیرند را مشخص می کنند . بنابراین

روش رتبه بندی ارزشیابی مشاغل

روش رتبه بندی ساده ترین طریقه برای ارزشیابی مشاغل است.نحوه عمل به این ترتیب است که کلیه مشاغل موجود در یک کارگاه با یگدیگر مقایسه شده و شغلی که از همه ساده تر و کم اهمیت تر باشد در پائین ترین درجه قرار گرفته و سایر مشاغل به ترتیب اهمیتی که از لحاظ پیچیدگی و

انواع روش های ارزشیابی مشاغل

برای تعیین ارزش نسبی مشاغل هر سازمان روش های مختلفی وجودارد که از بین آنها چهار روش ذیل،از جمله سیستم های متداول ارزشیابی مشاغل می باشد : روش رتبه بندی روش درجه بندی یا طبقه بندی روش مقایسه عوامل روش امتیازی روش های چهار گانه فوق از یک سیر تکاملی برخوردار می

اهداف ارزشیابی مشاغل

یکی از اهداف عمده ارزشیابی مشاغل ، سطح بندی و درجه بندی مشاغل با یک روال منطقی و حساب شده با استفاده از فنون موجود می باشد که به این وسیله ارزش نسبی مشاغل را با توجه به نوع وظایف و مسئولیت های افراد تعیین می نماید که این نیز مقدمه ای است برای طراحی

ارزشیابی مشاغل چیست ؟

ارزشیابی مشاغل عبارت است از مقایسه منظم و رسمی از شغل ها یا کارها جهت تعیین ارزش هر در مقایسه  با کاردیگر.روش اصلی ارزیابی مشاغل براین اساس قرار دارد که محتوای هر کار بر حسب میزان تلاش مورد نیاز (اعم از فکرس و جسمی) ، مسئولیت ها و مهارت ها با کار دیگر مقایسه می

Go to Top