طراحی چارت سازمانی

ساختار سازمانی یا همان چارت سازمانی چهارچوب روابط حاکم بر مشاغل، سيستم ها و فرایندهای عملياتی و افراد و گروه هایی است که برای نيل به هدف تلاش می کنند.چارت سازمانی در واقع مجموعه راه هایی است که کار را به وظایف مشخص تقسيم می کند و هماهنگی ميان آنها را فراهم می کند ساختار 

هرم سازمان را برعکس کنیم

مدل سازمان­های سنتی به گونه­ ای شکل گرفته بود که به همه کارکنان القاء شده بود که رهبر سازمان همه موارد را بهتر از همه می­داند. از این رو همه دستورات از راس سازمان به پایین در جریان بود و همه کارکنان منتظر دستورات ارسال شده از راس سازمان بودند.در مدل سازمان­ های مدرن ساختار

Go to Top