طبقه بندی مشاغل

تشریح عوامل در ارزشیابی مشاغل- مهارت

مهارت مهارت عبارت است از مجموعه ای از توانایی های اکتسابی فردی که برای انجام یک کار (تصدی یک شغل) لازم است. شرط لازم برای انجام یک کار داشتن مهارت متناسب با آن کار است. مهارت یا توانایی های اکتسابی در اثر آموختن برای فرد حاصل می شوند. آموختن یا علمی و نظری است

نظام ارزشیابی مشاغل موضوع ماده ۴۸ قانون کار

نظام ارزشیابی مشاغل به روش امتیازی از چهار روشی که برای ارزشیابی مشاغل برشمردیم روش امتیازی ، دقیق ترین روش برای تعیین ارزش یک شغل است که طبقه بندی مشاغل واحدهای مشمول قانون کار نیز با همین روش انجام می شود. روش امتیازی مبتنی بر تجزیه و تحلیل عوامل تشکیل دهنده شغل است.

شناسنامه شغل (شرایط احراز شغل)

د - شرایط احراز و عرفهای رایج شرط احراز برای تصدی شغل (از نظر تحصیل و تجربه) معمولا از طریق سنجش و بررسی وظایف سازمانی و مسئولیت های آن شغل مشخص می شود. بیشترین ارتباط بین عوامل شغل با شرایط احراز تحصیل به ترتیب عامل کوشش فکری، سرپرستی، فرم ها و گزارش ها، تماس و

شناسنامه شغل (شرح شغل)

یکی از نتایج جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شغلی تهیه شناسنامه شغل است.شناسنامه شغل که جزء مدارک طرح طبقه بندی مشاغل است ، سندی است که حاوی اطلاعات لازم درباره شغل بوده و موارد ذیل می بایستی در آن درج شود :  الف - عنوان شغل ، که یک لفظ

اقدامات اساسی تجزیه و تحلیل شغل

در فرآیند تجزیه و تحلیل شغل ، جمع آوری اطلاعات ، تحلیل اطلاعات و تنظیم شرح شغل و شرایط احراز باید صورت گیرد و هدف از تحلیل شغل ، جمع آوری اطلاعات در مورد پرسش های زیر است : 1. چه کاری انجام می شود ؟ 2. چرا انجام می شود ؟

کاربردهای تجزیه و تحلیل شغل

در بیشتر سازمان ها تجزیه و تحلیل شغل به منظور گزینش ، آموزش ، ارزشیابی مشاغل ، ارزیابی عملکرد ، ایمنی و بهداشت ، مطالعات زمان و حرکت و پیاده کردن قوانین و مقررات قانونی دولت کاربرد دارد. انتخاب (گزینش) : بیشترین هدف تجزیه و تحلیل شغل ، ایجاد معیاری برای انتخاب و گزینش می

تجزیه و تحلیل شغل چیست ؟

تجزیه و تحلیل شغل یا Job Analysis به فرآیند جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مهم در مورد شغل اطلاق می شود، تا از طریق آن بتوان ماهیت و ویژگی های شغل را شناسایی نمود. این مهم نه فقط با محتوای شغل بلکه با اهداف شغل، برون داده هایی که از پذیرنده شغل انتظار

روش امتیازی در ارزشیابی مشاغل

روش امتیازی در ارزشیابی مشاغل ، امکان ارزشیابی کمی مشاغل را بر مبنای عامل قابل جبران شغل فراهم می کند.این عوامل عبارتند از خصایص یا ویژگی های خاص شغل که برای کارفرما ارزشمند و جبران خدمت کارکنان بر اساس آنها صورت می گیرد.درواقع شیوه های امتیازی سه ویژگی مشترک دارند : 1)عوامل قابل جبران ،

روش مقایسه عوامل در ارزشیابی مشاغل

بر اساس روش مقایسه عوامل تعدادی از مشاغل سازمان به عنوان مشاغل کلیدی انتخاب و سایر مشاغل را با این مشاغل کلیدی انتخاب شده مقایسه می نمایند و بر اساس آن ارزشیابی مشاغل انجام می شود. معیار و ضابطه اصلی در این روش مقدار پولی است که برای مشاغل کلیدی به عنوان مزد در نظر

روش طبقه بندی در ارزشیابی مشاغل

در روش ارزشیابی مشاغل به روش درجه بندی با توجه به خصوصیات مشاغل موجود در سازمان تعدادی طبقات شغلی (گروه های شغلی) تعیین و برای هر طبقه شرح جامعی تهیه می گردد که این شرح ، خصوصیات و شرایط مشاغلی را که می توانند در آن طبقه قرار گیرند را مشخص می کنند . بنابراین