قانون کار

طبقه بندی مشاغل و قانون کار

طبقه بندی مشاغل به لحاظ آنکه حدود وظایف و نیز میزان مزد شغل را تعیین می کند و مناسبات روشن و شفافی را از این نظر در گارگاه ایجاد می نماید با بسیاری از مواد اساسی قانون کار ارتباط مستقیم دارد و می توان گفت که حسن اجرای آن ها را تضمین می کند. ارتباط

قانون کار جمهوری اسلامی ایران

فصل اول- تعاریف و اصول کلی ماده 1- کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاه ها ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند . ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ،