هر کارگاهی که بخواهد برای اولین بار نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نماید، لازم است به ترتیب زیر عمل کند.

طبقه بندی مشاغل

مرحله اول : تهیه طرح

گام اول

انتخاب دفتر مشاوره فنی (طراح) مجاز از بین دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فهرست این دفاتر از ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی یا اداره کل روابط کار و جبران خدمت و یا از سایت وزارتخانه مذکور قابل دریافت است.

گام دوم

انعقاد قرارداد با مشاور منتخب برابر فرم قرارداد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و اخذ تاییدیه قرارداد از وزارت مذکور (اداره کل روابط کار و جبران خدمت).

گام سوم

تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل براساس ضوابط مربوط و معرفی به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (یا ادارات کل تابعه آن).

گام چهارم

بررسی نمودار سازمانی موجود با طراحی نمودار سازمانی توسط مشاور به ترتیبی که در قرارداد مشاوره آمده است و تایید آن توسط کارفرما (مدیریت).

گام پنجم

آموزش اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل توسط مشاور برای آماده سازی آنان جهت شرکت در آزمون مربوط و معرفی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور اخذ آزمون و صدور اعتبارنامه

توضیح : این مرحله ممکن است به موازات گام چهارم نیز انجام شود.

گام ششم

توزیع پرسشنامه های شناخت شغل و لزوما مصاحبه و مشاهده و کاربینی های شغلی توسط مشاور و با همکاری عوامل مدیریت و کمیته طبقه بندی مشاغل برای تعیین امتیازات شغل ها و تعیین گروه آنها و تدوین شناسنامه های شغل.

گام هفتم

ارزشیابی مشاغل شامل ارزیابی و تعیین امتیازات عوامل هر شغل با استفاده از اقدامات گام ششم و تعیین مجموع امتیازات هر یک از طبقات شغلی و تعیین گروه و تنظیم فهرست تخصیص امتیازات مشاغل توسط مشاوره.

گام هشتم

تنظیم و تدوین شناسنامه های شغل ها و پست ها (در صورتی که طرح با روش تفکیک پست از شغل تهیه می شود) که در شناسنامه شغل، شرح وظایف جاری و ادواری، شرایط احراز و سایر مؤلفه های شغل مشخص می گردد . این مرحله توسط مشاور و با همکاری عوامل مدیریت و کمیته طبقه بندی مشاغل انجام می گیرد.

گام نهم

تدوین دستور العمل و ضوابط اجرایی طرح . دستورالعمل اجرایی طرح به صورت کلی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه گردیده و ممکن است مواردی بر آن اضافه شود.

گام دهم

تجمیع مستندات تهیه شده (نمودار سازمانی، شناسنامه های شغل، فهرست تخصیض امتیازات و ضوابط و دستورالعمل های اجرایی)در یک مجلد به عنوان پیش نویس مرحله اول و ارسال به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اداره کل تابعه مربوطه ، طی نامه ای با امضای مدیریت.

توضیح: کلیه مستندات بالا به استثنای نمودار سازمانی باید توسط اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل و مشاور امضا شوند.

گام یازدهم

تجلید مستندات مذکور پس از اخذ تاییدیه مرحله اول از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارسال برای اخذ و الصاق تاییدیه نهایی مرحله اول.

مرحله دوم : اجرای طرح

در این مرحله، پس از تایید طرح توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرحله دوم یعنی تطبیق افراد با طرح و تعیین مزد مبنای آنان انجام می گیرد.

گام اول

بررسی و تعیین شغل افراد و طبقه شغلی مربوط توسط مدیریت یا عوامل وی، مدیران و سرپرستان، کمیته طبقه بندی مشاغل و با مشارکت مشاور.

گام دوم

تعیین و مشخص نمودن مزد ثابت هر یک از کارکنان در ماهی که طرح به تایید رسیده است و نیز اطلاعات پرسنلی آنان.

گام سوم

انجام محاسبات جدول مزد و تعیین ضریب ریالی.

گام چهارم

تنظیم لیست تطبیق کارکنان با طرح و مشخص شدن مزد مبنا، ارقام مثبت و منفی مزد و سایر آیتم های مزدی.

گام پنجم

اخذ تاییدیه اجرای طرح از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مستندات این مرحله نیز توسط کمیته و مشاور امضا می شوند).

گام ششم

صدور احکام کارکنان و ابلاغ به آنان توسط امور اداری.

توضیح ۱: ممکن است برخی از گام های مربوط به مراحل دوگانه بالا همزمان و یا به موازات یکدیگر انجام شود. اما در هر حال، انجام مرحله دوم موکول به تصویب مرحله اول است.

توضیح ۲: تعهد مشاور، با اخذ تاییدیه نهایی اجرای طرح (مرحله دوم) خاتمه می یابد، اما ممکن است از وی خواسته شود تا مدتی جهت رسیدگی به موارد مطروحه بعد از طرح از جمله رسیدگی به اعتراضات یا ابهامات احتمالی کارکنان، با کارفرما همکاری نماید.

توضیح ۳: در مورد طرح های بازنگری گلی (جایگزینی طرح جدید به جای طرح قبلی) نیز بسیاری از مراحل بالا انجام می گردد.

منبع : کتاب ارزشیابی و طبقه مشاغل استاد ابوالقاسم کرم بیگی

نگاهی هم به این مقاله بیندازید
علل پیدایش طبقه بندی مشاغل در عصر حاضر