تشکیل کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل که به عنوان بازوهای اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل می باشند مبتنی بر نظام مدیریت مشارکتی است. کمیته های مزبوره ،  کمیته های نیمه تخصصی   هستند که در درون هر کارگاه تشکیل می شوند تا در زمینه تهیه و اجرا و جاری نگهداشتن طرح های طبقه بندی مشاغل مشارکت کنند.به محض آنکه عملیات تهیه طرح در کارگاه ها توسط دفتر مشاوره فنی ذیربط شروع می شود ، این کمیته نیز بایستی تشکیل شود.

کمیته متشکل از پنج نفر با ترکیب دو نفر نماینده مدیریت، دو نفر نماینده کارکنان و یک نفر نماینده سرپرستان است. بر اساس بند ۳ مصوبه ۶۹/۰۴/۱۷ شورایعالی کار نحوه انتخاب و فعالیت این کمیته در دستورالعمل صادره توسط اداره کل بهره وری و مزد (سابق) وزارت کار و امور اجتماعی پیش بینی شده است.

به موجب این دستورالعمل این افراد بایستی پس از طرح آموزش های لازم، در آزمون های مقرر که توسط اداره نظارت بر نظام های جبران خدمت انجام می شود شرکت کرده و در آنها موفقیت حاصل کنند. در صورت قبولی در این آزمون ها ،  اعتبار نامه ای مبنی بر تایید صلاحیت برای عضویت در کمیته های طبقه بندی مشاغل به آنان اعطا می شود.

وجود این کمیته ها در کارگاه های مشمول طرح طبقه بندی مشاغل دائمی بوده و در صورت تغییر هر یک از اعضا عضو یا اعضای جدید مجدداً بایستی تایید صلاحیت شوند.

توضیح آنکه اتلاق واژه دائمی به مفهوم وجود و لزوم مستمر و دائمی مناسبت کمیته است ولی ممکن است اعضای آن تغییر کنند.

منبع : کتاب ارزشیابی و طبقه مشاغل استاد ابوالقاسم کرم بیگی

نگاهی هم به این مقاله بیندازید
اهمیت و جایگاه طبقه بندی مشاغل