در بیشتر سازمان ها تجزیه و تحلیل شغل به منظور گزینش ، آموزش ، ارزشیابی مشاغل ، ارزیابی عملکرد ، ایمنی و بهداشت ، مطالعات زمان و حرکت و پیاده کردن قوانین و مقررات قانونی دولت کاربرد دارد.

 • انتخاب (گزینش) : بیشترین هدف تجزیه و تحلیل شغل ، ایجاد معیاری برای انتخاب و گزینش می باشد. گزینش مستلزم شناخت ویژگی های کارکنان و در نتیجه تطبیق آن با ویژگی های شغل است.
تجزیه و تحلیل شغل
 • آموزش : بعد از انتخاب ، کارکنان به وسیله سازمان آموزش داده می شوند و تجزیه و تحلیل شغل دو مزیت عمده برای آموزش دارد.

اول : نیاز آموزشی کارکنان جهت انجام وظایف را برطرف می کند.

دوم : در تشخیص روش های مناسب جهت پرورش کارکنان به ما کمک می کند.

 • ارزشیابی شغل : ارزیابی صحیح دستمزد برای هر شغل همواره یکی از دغدغه های مدیران می باشد.برای کمک به این وظیفه فرآیند شناخته شده ای بنام ارزشیابی مشاغل به کار گرفته می شود تا در تعیین ارزش پولی شغل اقدام مناسب به عمل آید.

تعیین موفق ارزش های مربوط به هر شغل در داخل سازمان مستلزم این است که شغل با در نظر گرفتن ویژگی های معین آنها تجزیه و تحلیل شوند.

 • ارزیابی عملکرد : همه سرپرستان و مدیران می بایستی عملکرد زیر دستانشان را دست کم یکبار در سال ارزیابی نمایند برای ارزیابی عملکرد موفق دو کار باید انجام گیرد.
  1. زیر دستان و سرپرستان باید احتیاجات شغل را بفهمند.
  2. ارزیابی عملکرد نیازمند برنامه ای جهت سنجش فعالیت های کارکنان می باشد که تجزیه وتحلیل شغل آن را مهیا می سازد.
 • ایمنی و بهداشت : در سازمان ها ممکن است شغل هایی وجود داشته باشد که کارکنان را در معرض خطر قراردهد. کارگرانی که با ابزار و تجهیزات سروکار دارند در معرض اینگونه خطرها هستند.اجرای دقیق یک تجزیه و تحلیل شغل افراد را قادر به شناسایی موارد ضروری در انجام شغل و به کارگیری ابزار مورد نیاز می سازد.این شناخت برای حفظ بهداشت و ایمنی افراد مناسب است.
 • مطالعات حرکت و زمان : پس از انقلاب صنعتی سازمان ها ، کسب بهره وری را با حفظ افزایش کیفیت همراه ساختند.یکی از ابزارهای اولیه که به وسیله این شرکت ها به کار گرفته شد مطالعات حرکت و زمان بود.

تعیین بهترین راه برای انجام یک شغل توسط مشاهده دقیق انجام وظایف و مقدار زمان لازم برای انجام هر وظیفه می باشد.

 • برابری فرصت های استخدام : برای بسیاری از سازمان ها ، قوانین و مقررات به وسیله کمیسیون برابری در فرصت های استخدام در دو دهه گذشته وضع شده که کاربرد تازه ای از تجزیه و تحلیل شغل را مطرح می نماید.

مدیریت کار راهه یا پیشرفت شغلی : بر اساس تجزیه و تحلیل شغل زمینه ارتقای کارکنان و جای گرفتن آنها در برنامه کار راهه را که بیانگر وضعیت پیشرفت خدمتی کارکنان در طی سنوات خدمت آنها در سازمان است ، فراهم می نماید.

 

نگاهی هم به این مقاله بیندازید
روش های جمع آوری اطلاعات برای تجزیه و تحلیل شغل