معمولا در کتاب های قبلی منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی در قالب چهار کارکرد جذب، بهسازی، انگیزش و نگهداری مورد بحث قرار می گرفت که امروزه چندان مورد تأکید نیست.

مدیران منابع انسانی علاوه بر انجام همه اقدامات سنتی منابع انسانی همچون تجزیه ، تحلیل و طراحی شغل، ارزشیابی مشاغل، کارمندیابی، برنامه ریزی منابع انسانی، انتخاب و جامعه پذیری، طراحی سیستم جبران خدمات، توسعه منابع انسانی ، انضباط و ایمنی و بهداشت باید نقش های جدیدتری را در سازمان ایفا کنند.

نقش های مدیریت منابع انسانی

با تقسیم وظایف مدیران منابع انسانی به کوتاه مدت و بلندمدت در مورد افراد و فرآیندها چهار نقش کلیدی برای مدیران منابع انسانی حاصل می شود.

این نقش ها عبارت اند از:

شریک استراتژیک و قهرمان تغییر

مدیران منابع انسانی باید خود را شریک استراتژیک سازمان بدانند و اقدامات سازمان را در راستای استراتژی ها و اهداف آن جهت دهند.

مدیران منابع انسانی ضامن انجام موفقیت آمیز تغییرات استراتژیک در سازمان ها هستند و باید با اتخاذ تدابیر مؤثر، مقاومت کارکنان را در برابر تغییر کاهش دهند.

 

حامی کارکنان

مدیران منابع انسانی باید محیطی فراهم کنند که در آن کارکنان احساس آرامش و امنیت نمایند و انگیزه لازم برای کار را داشته باشند.

نقش توسعه دهنده سرمایه انسانی

مدیران منابع انسانی باید زمینه را برای رشد، یادگیری و توسعه مهارت های همه کارکنان و مدیران آماده سازند. آنها باید طرح های توسعه فردی و تیمی همه کارکنان را پیگیری و اجرا کنند.

نقش متخصص کارکردی

انتظار می رود که مدیران منابع انسانی بتوانند به عنوان متخصصان حرفه ای وظایف تخصصی و فنی در حوزه منابع انسانی نظیر انتخاب، آموزش، کارمندیابی و ارزیابی عملکرد را با کارایی و اثربخشی ایفا کنند.

یکی از سازوکارهای حرفه ای گرایی در مدیریت منابع انسانی، طراحی گواهینامه های منابع انسانی است. در حال حاضر در ایالات متحده ۶۰ هزار نفر دارای گواهینامه های حرفه ای مقدماتی (۲) و پیشرفته (۱) از انجمن مدیریت منابع انسانی هستند.

آزمون مقدماتی برای افراد حرفه ای در منابع انسانی و آزمون پیشرفته برای افراد حرفه ای خبره در منابع انسانی است.

این آزمون ها در شش حوزه مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی منابع انسانی و اشتغال،توسعه منابع ،پاداش جامع ، روابط کار و مدیریت ریسک به وسیله یک موسسه حقوقی مستقل برگزار می شود.

نگاهی هم به این مقاله بیندازید
تغییرات مدیریت منابع انسانی در طول سال ها