طی تحقیقی که موسسه رهبری و مدیریت در چندین سازمان انجام داده است عوامل مختلف ترک کار مشخص گردید که در ذیل به برخی از این موارد اشاره می شود:

کاهش رابطه با مدیر مستقیم: ۳۲  درصد از مصاحبه شوندگان معتقد بودند عدم توانایی در برقراری ارتباط دو سویه با مدیر مستقیم سبب می گردد که نسبت به ادامه همکاری بیشتر فکر کنند.

علل تغییر شغل

ایجاد حس کم ارزش بودن: ۳۰ درصد دیگر از پرسش شوندگان علت تمایل به تغییر شغل را ایجاد احساس کم ارزش بودن که از سوی مدیر به آنان القا شده است اعلام کردند.  

کیت کوپر، سرپرست این تیم تحقیقاتی، می گوید: این عدم رضایت سبب می گردد که بسیاری از کارمندان در جستجوی یافتن شغل جدید باشند درحالکیه در این میان سازمان ها هستند که متحمل ضرر می گردند چرا که افرادی به دنبال ترک کار خود هستند که سازمان سال ها بر روی آنان سرمایه گذاری کرده است و جایگزین نمودن آنان نیازمند صرف هزینه و زمان می باشد. 

عدم اعطاف پذیری در کار: ۱۴ درصد عدم وجود انعطاف در کار را علت اصلی تصمیم ایشان جهت حضور و یا عدم حضور در شغل فعلی عنوان کردند. برخی معتقد بودند که انعطاف پذیری در کار سبب افزایش کارایی و بهره وری کارکنان می گردد. در صورتیکه به این امر توجه شود فرد احساس رضایت بیشتری نسبت به کار خواهد داشت.

عدم ایجاد زمینه جهت آموزش و توسعه کارکنان: ۱۲ درصد معتقد هستند در صورتیکه کارفرما احساس کند کارمندان نیاز به آموزش و ارتقای مهارت های خویش دارند زمینه آموزش را فراهم می کند، اما فقدان این مورد نشان دهنده عدم حمایت و رضایت کارفرما از پرسنل می باشد.   

افزایش امور محوله غیر مرتبط به افراد غیر مرتبط: ۸ درصد از پرسش شوندگان معتقد بودند که علی رغم اعطای امور طبق شرح وظایف برخی از مدیران نسبت به ارجاع وظایف خارج از شرح وظایف اقدام می نمایند که این امر سبب افزایش حجم کار و اضطراب های ناشی از کار می گردد و در صورت تکرار، سبب می گردد که نسبت به ادامه کار در شغل فعلی بیشتر بیاندیشند.

سایر موارد: ۴ درصد از پرسش شوندگان سایر موارد را به عنوان علل تغییر شغل بیان نموده اند.

عمده ترین علل تغییر شغل شامل:

کاهش رابطه با مدیر مستقیم

ایجاد حس کم ارزش بودن

عدم اعطاف پذیری در کار

عدم ایجاد زمینه جهت آموزش و توسعه کارکنان

افزایش امور محوله غیر مرتبط به افراد غیر مرتبط

 کیت کوپر معتقد است، ریشه یابی علل ترک کار قطعا می تواند سبب کاهش هزینه های سازمان و در ادامه سبب افزایش بهره وری وکارایی پرسنل گردد. این مهم در برخی سازمان ها کم ارزش انگاشته می شود در حالیکه این مورد نشان دهنده توجه کارفرمایان به پرسنل خود می باشد و سبب می گردد آنان احساس بار ارزش بودن نمایند.

وی در ادامه میافزاید، این تحقیق در سازمان هایی انجام گرفت که کارکنان از بابت جبران خدمات ابراز رضایت داشته اند و به همین دلیل مولفه هایی چون حقوق و پاداش در این تحقیق حذف گردید.

نگاهی هم به این مقاله بیندازید
از کارکنان بخواهید تا در مورد عملکرد شما، به شما بازخورد بدهند.