تشریح عوامل در ارزشیابی مشاغل- کوشش ها

کوشش ها انجام هر کاری نیازمند نوعی کوشش و فعالیت است. این کوشش یا جسمانی است یا فکری. معمولا هر چه شغلی نیاز به کوشش فکری بیشتری داشته باشد نیاز آن به کوشش جسمی کمتر است البته عکس این قضیه همواره صادق نیست. در نظام ارزشیابی مشاغل، آن دسته از کوشش هایی جسمی یا

تشریح عوامل در ارزشیابی مشاغل- مسئولیت ها

مسئولیت ها انجام هر کاری نیازمند اعمال مراقبت های لازم است. می توان گفت که هیچ کاری بدون اعمال مراقبت انجام شدنی نیست. ممکن است که شاغلی در اثر ممارست و تداوم کار، ظاهراً مراقبتی را در شغل به کار نگیرد اما این امر لزوم به کارگیری مراقبت در شغل را منتفی نمی سازد.

تشریح عوامل در ارزشیابی مشاغل- مهارت

مهارت مهارت عبارت است از مجموعه ای از توانایی های اکتسابی فردی که برای انجام یک کار (تصدی یک شغل) لازم است. شرط لازم برای انجام یک کار داشتن مهارت متناسب با آن کار است. مهارت یا توانایی های اکتسابی در اثر آموختن برای فرد حاصل می شوند. آموختن یا علمی و نظری است

نظام ارزشیابی مشاغل موضوع ماده ۴۸ قانون کار

نظام ارزشیابی مشاغل به روش امتیازی از چهار روشی که برای ارزشیابی مشاغل برشمردیم روش امتیازی ، دقیق ترین روش برای تعیین ارزش یک شغل است که طبقه بندی مشاغل واحدهای مشمول قانون کار نیز با همین روش انجام می شود. روش امتیازی مبتنی بر تجزیه و تحلیل عوامل تشکیل دهنده شغل است.

شناسنامه شغل چیست ؟

برای نیل به عملکرد بالا ، سازمان باید بین نیازمندی های شغل و ویژگی های شاغل تناسب برقرارکند.برای برقراری این تناسب باید تحلیل شغل انجام و اطلاعات تفصیلی درباره شغل ارائه شود.این اطلاعات ضروری و اساسی درباره شغل که در شرح شغل نمود می یابد زمینه را برای استخدام ، انتخاب ، آموزش ، ارزیابی

اقدامات اساسی تجزیه و تحلیل شغل

در فرآیند تجزیه و تحلیل شغل ، جمع آوری اطلاعات ، تحلیل اطلاعات و تنظیم شرح شغل و شرایط احراز باید صورت گیرد و هدف از تحلیل شغل ، جمع آوری اطلاعات در مورد پرسش های زیر است : 1. چه کاری انجام می شود ؟ 2. چرا انجام می شود ؟

کاربردهای تجزیه و تحلیل شغل

در بیشتر سازمان ها تجزیه و تحلیل شغل به منظور گزینش ، آموزش ، ارزشیابی مشاغل ، ارزیابی عملکرد ، ایمنی و بهداشت ، مطالعات زمان و حرکت و پیاده کردن قوانین و مقررات قانونی دولت کاربرد دارد. انتخاب (گزینش) : بیشترین هدف تجزیه و تحلیل شغل ، ایجاد معیاری برای انتخاب و گزینش می

تجزیه و تحلیل شغل چیست ؟

تجزیه و تحلیل شغل یا Job Analysis به فرآیند جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مهم در مورد شغل اطلاق می شود، تا از طریق آن بتوان ماهیت و ویژگی های شغل را شناسایی نمود. این مهم نه فقط با محتوای شغل بلکه با اهداف شغل، برون داده هایی که از پذیرنده شغل انتظار

روش امتیازی در ارزشیابی مشاغل

روش امتیازی در ارزشیابی مشاغل ، امکان ارزشیابی کمی مشاغل را بر مبنای عامل قابل جبران شغل فراهم می کند.این عوامل عبارتند از خصایص یا ویژگی های خاص شغل که برای کارفرما ارزشمند و جبران خدمت کارکنان بر اساس آنها صورت می گیرد.درواقع شیوه های امتیازی سه ویژگی مشترک دارند : 1)عوامل قابل جبران ،

روش مقایسه عوامل در ارزشیابی مشاغل

بر اساس روش مقایسه عوامل تعدادی از مشاغل سازمان به عنوان مشاغل کلیدی انتخاب و سایر مشاغل را با این مشاغل کلیدی انتخاب شده مقایسه می نمایند و بر اساس آن ارزشیابی مشاغل انجام می شود. معیار و ضابطه اصلی در این روش مقدار پولی است که برای مشاغل کلیدی به عنوان مزد در نظر

Go to Top