با توجه به اهمیت مدیریت عملکرد کارکنان، سوالی که مطرح می شود آن است که مدیریت عملکرد در جستجوی چیست؟  در اولین گام مدیریت عملکرد کارکنان در جستجوی ارتقای مهارت و توامندی های کارکنان می باشد که این امر منجر به ارتقای برون دادهای سازمان می گردد. تشخیص نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود به منظور ارتقای توانمندی های کارکنان از مهمترین اهداف مدیریت عملکرد می باشد. بی تردید تشخیص ظرفیت ها و شایستگی های کارکنان زمینه ارتقاء و ترفیع آنان را در زمینه های شغلی ایشان فراهم می سازد.

به منظور همسویی و انطباق عملکرد کارکنان با استراتژی ها و برنامه های راهبردی و عملیاتی سازمان، مدیریت عملکرد می تواند به عنوان ابزاری دقیق مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر از آنجایی که سازمان همواره در بدنه نیروی انسانی خود در حال تغییر و تحول می باشد استفاده مناسب از مدیریت عملکرد می تواند زمینه لازم در خصوص بهبود مستمر و توسعه سرمایه های انسانی را فراهم نماید. مدیریت عملکرد می تواند نسبت به فراهم آوردن ساز و کار عادلانه ای جهت تخصیص امتیازات و تخصیص پاداش عملکرد، تعادل و رضایت کارکنان را فراهم آورد. همچنین مدیریت عملکرد می تواند زمینه رشد، بالندگی، جانشین پروری، گردش صحیح شغلی و از همه مهمتر آموزش مادام العمر را برای کارکنان فراهم آورد.

عملکرد مدیریت درجستجوی چیست؟

از مهمترین اهداف مدیریت عملکرد کارکنان:

  1. ارتقای مهارت و توانمندی های کارکنان
  2. تشخیص نقاط قوت و قابل بهبود کارکنان
  3. انطباق عملکرد کارکنان با استراتژی ها و برنامه های راهبردی و عملیاتی سازمان
  4. برنامه ریزی بهبود مستمر برنامه ها و توسعه سرمایه های انسانی
  5. فراهم آوردن ساز و کار عادلانه ای جهت تخصیص امتیازات و تخصیص پاداش عملکرد
  6. فراهم آوردن زمینه رشد، بالندگی، جانشین پروری، گردش صحیح شغلی و از همه مهمتر آموزش مادام العمر برای کارکنان

بنابراین به نظر می رسد، مدیریت عملکرد می تواند به عنوان اساسی ترین و مهمترین برنامه های هر سازمان تلقی گردد که می بایستی همواره به صورت مستمر و موثر صورت پذیرد به گونه ای که سبب شود هم عملکرد فردی و هم عملکرد سازمانی رشد چشمگیری یابد.

نگاهی هم به این مقاله بیندازید
ارزیابی عملکرد چیست و چه اهمیتی دارد ؟