برای تعیین ارزش نسبی مشاغل هر سازمان روش های مختلفی وجودارد که از بین آنها چهار روش ذیل،از جمله سیستم های متداول ارزشیابی مشاغل می باشد :

  1. روش رتبه بندی
  2. روش درجه بندی یا طبقه بندی
  3. روش مقایسه عوامل
  4. روش امتیازی
ارزشیابی مشاغل

روش های چهار گانه فوق از یک سیر تکاملی برخوردار می باشند ، در یک تقسیم بندی کلی روش های مذکور به دو دسته سیستم های کمی ارزشیابی و سیستم های کیفی ارزشیابی تفکیک می گردند ، به عبارت دیگر در روش های غیر کمی (کیفی) مشاغل به طور کلی مورد مطالعه و مقایسه قرارمی گیرند.در حالی که در روش های کمی ، مشاغل به عوامل آنها تقسیم می گردد و سپس بر اساس عوامل مشترک و مورد توافق با یکدیگر مقایسه می شوند و بعد ارزش نسبی آنها تعیین می گردد.

مقایسه و ارزش گذاری ویژگی های روش های ارزشیابی مشاغل

ویژگی      /      نظام طبقه بندی رتبه بندی مقایسه عوامل امتیازی
سهولت متوسط زیاد کم کم
زمان بری
کم
کم
زیاد
زیاد
هزینه بری کم
کم
زیاد
زیاد
انعطاف پذیری کم
کم
متوسط
زیاد
نظری بودن زیاد
زیاد
متوسط
 کم
درجه انطباق با سازمان های بزرگ  متوسط  کم زیاد
 زیاد
درجه باز بودن
متوسط
کم
کم
زیاد
سهولت در ارزشیابی ، اجرا و تطبیق زیاد
زیاد
متوسط
زیاد
درجه تحلیلی بودن کم
کم
زیاد
زیاد
درجه عینیت متوسط
کم
متوسط
زیاد
میدان دقت کم
کم
متوسط
زیاد

علاوه بر روش های ذکر شده روش های دیگری نیز برای ارزشیابی مشاغل وجود دارد که چندان متداول نیست و کاربرد این روش ها عمدتا برای رده های سرپرستی و مدیریت می باشد ، این روش ها که از روش های متداول ارزشیابی مشاغل مایه گرفته است عبارتند از : روش پروفایل ، کاستلیون ، روش منحنی رشدو یا ترکیبی از روش های مذکور که مورد استفاده آنها نادر است.

فلوچارت روش های ارزشیابی مشاغل

روش های ارزشیابی مشاغل

انتخاب روش ارزشیابی مشاغل معمولا یکی از مسائلی است که باعث سردرگمی متولیان امور نیروی انسانی می گردد. طبعا برگزیدن روش مناسب ارزیابی در درجه اول به نوع سازمان و فعالیت آن بستگی تام دارد و از طرف دیگر روش انتخابی حتی الامکان باید مورد تائید و توافق کارکنان سازمان نیز قرار بگیرد.

در هر صورت هر کدام از روش های کیفی و کمی ارزشیابی مشاغل دارای ویژگی های خاص خود می باشند که باید با توجه به آن ها به انتخاب روش مناسب ارزشیابی برای سازمان مبادرت نمود.

نگاهی هم به این مقاله بیندازید
تشریح عوامل در ارزشیابی مشاغل- مهارت