در روش ارزشیابی مشاغل به روش درجه بندی با توجه به خصوصیات مشاغل موجود در سازمان تعدادی طبقات شغلی (گروه های شغلی) تعیین و برای هر طبقه شرح جامعی تهیه می گردد که این شرح ، خصوصیات و شرایط مشاغلی را که می توانند در آن طبقه قرار گیرند را مشخص می کنند . بنابراین شرح تهیه شده برای طبقات ، معیار و ضابطه اصلی برای ارزشیابی مشاغل به روش طبقه بندی می باشد و سپس مشاغل موجود در سازمان در این گرو ه ها و یا طبقات شغلی قرار می گیرند.

گروه بندی مشاغل

معیار تعداد طبقه مناسب ، بستگی به پراکندگی و تنوع در کار دارد که ممکن است طبقات زیادی را ایجاب کند و یا بالعکس.چنانچه تعداد مشابهی از طبقات وجود داشته باشد و بتوان کارهای مشابه را با آن تطبیق داد  تعداد طبقات کمتر خواهد شد. در هر صورت مشاغل در طبقات مختلف نبایستی با یکدیگر تشابهی داشته باشند.

برخی معتقدند که ۱۴ تا ۱۷ طبقه نیاز بیشتر سازمان ها را تامین می کند و این عقیده مورد توافق عمومی نیز می باشد. لیکن بعضی از سازمان ها تعداد طبقات شغلی را از ۱۷ به ۲۰ افزایش داده و برعکس بعضی دیگر طبقات را از ۱۴ به ۱۰ طبقه کاهش داده اند.

مراحل عملی ارزشیابی مشاغل به روش طبقه بندی

  1. ابتدا مشاغل موجود مورد مطالعه قرار گرفته و سپس خصوصیات مشاغل اعم از شرح وظایف ، مسئولیت ها ، مهارت های مورد لزوم و شرایط احراز مشخص می گردند.
  2. باتوجه به آشنایی که با خصوصیات مشاغل کارگاه ، طبق رویه فوق حاصل می گردد ، تعداد طبقات شغلی (گروه ها) که برای کارگاه مناسب باشد تعیین می شود.
  3. برای هر گروه (یا طبقه) شرح جامعی تهیه می شود که این شرح ، خصوصیات مشاغلی را که می توانند در آن گروه قرار گیرند مشخص می نماید.
  4. در مرحله آخر مجددا مشاغل کارگاه با توجه به شرح وظایف و شرایط احراز شغل مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به شرح تهیه شده برای طبقات شغلی ، نزدیک ترین و مناسب ترین طبقه برای هر شغل تعیین و آن شغل به آن طبقه (گروه) تخصیص داده می شود.

طبقه بندی مشاغل مهندسی مورد استفاده توسط شرکت مشاوره کلارک

طبقه بندی مشاغل کلارک

روش طبقه بندی (گروه بندی) بیشتر برای ارزشیابی مشاغل اداری و دفتری مناسب بوده و از این رو بیشتر در ارزشیابی مشاغل سازمان های دولتی به کار می رود البته رویکرد قانون مدیریت خدمات کشوری که خاص کارکنان دولت است نیز به سمت نوعی از نظام امتیازی تغییر جهت داده است اما تا قبل از آن طبقه بندی مشاغل موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری سابق بر اساس روش گروه بندی (طبقه بندی) انجام می شده است.

نگاهی هم به این مقاله بیندازید
تعریف شغل چیست؟