روش رتبه بندی ساده ترین طریقه برای ارزشیابی مشاغل است.نحوه عمل به این ترتیب است که کلیه مشاغل موجود در یک کارگاه با یگدیگر مقایسه شده و شغلی که از همه ساده تر و کم اهمیت تر باشد در پائین ترین درجه قرار گرفته و سایر مشاغل به ترتیب اهمیتی که از لحاظ پیچیدگی و دشواری وظایف دارند در درجات بالاتر قرار می گیرند.ضمنا مشاغلی که در مقایسه با هم دارای اهمیت و ارزش یکسانی هستند در یک درجه قرار خواهند گرفت.

رتبه بندی مشاغل

مراحل عمده ارزشیابی مشاغل روش رتبه بندی

  1. تعیین مشاغل و واحدهای مورد نظر جهت ارزشیابی
  2. تحصیل شرح شغل ها
  3. انتخاب ارزیاب ها
  4. تعریف سهم یا ارزش مشاغل
  5. درجه بندی مشاغل (مقایسه زوجی – درجه بندی انتخابی)
  6. ترکیب درجه بندی واحدها

دو روش رتبه بندی بیش از همه در ارزشیابی مشاغل کاربرد دارند : رتبه بندی تناوبی و مقایسه زوجی .در رتبه بندی تناوبی ، شرح شغل ها به صورت تناوبی در هر سر یک نمودار (پر اهمیت ترین و کم اهمیت ترین) چیده می شوند.

ارزیابی کنندگان برسر اینکه کدام شغل پرارزش ترین و کدام شغل کم ارزش ترین هستند به توافق می رسند (یعنی کدام یک نمره ۱۰ و کدام یک نمره ۱ می گیرد) ، سپس رده دوم پر ارزش ترین و کم ارزش ترین مشاغل مشخص می شوند ( یعنی کدام یک ۹ و کدام یک ۲ می گیرد) و این رویه ادامه می یابد تا آنکه تمامی مشاغل به این ترتیب مرتب شوند.

در شیوه مقایسه زوجی از یک ماتریس برای مقایسه تمامی زوج های ممکن مشاغل استفاده می شود. در هر بار مقایسه ، نام شغل پر ارزش تر در سلول ماتریس وارد می شود . هنگامی که تمامی مقایسات صورت گرفت ، شغلی که به عنوان ارزشمندترین ارزیابی شده به عنوان بالاترین رده شغلی در نظر گرفته می شود و ارزشیابی مشاغل به همین ترتیب ادامه می یابد.

رتبه بندی

روش ارزشیابی مشاغل به روش رتبه بندی برای کارگاه هایی که کوچک بوده و تعداد مشاغل آن ها زیاد نباشد روش ساده و مقرون به صرفه  و مناسبی است ولی برای کارگاه های بزرگ که دارای تعداد زیادی شغل باشند مناسب و عملی نیست. علت آن است که در این روش مشاغل به صورت کلی و بر اساس وظایف خود با هم مقایسه می شوند و مشاغل به اجزاء و عوامل کوچکی از لحاظ شرح وظایف ، مسئولیت ها ، شرایط احراز شغل و غیره تقسیم نمی شوند و معیار و ضابطه خاصی نیز برای مقایسه  وجود ندارد و تنها معیار مقایسه همان قضاوت و نظر شخصی مقایسه کننده (طراح) است.

لذا هر قدر تعداد مشاغل و پیچیدگی وظایف آنها افزوده شود امکان اشتباه در قضاوت در مقایسه مشاغل بیشتر خواهد بود.

نگاهی هم به این مقاله بیندازید
نظام ارزشیابی مشاغل موضوع ماده ۴۸ قانون کار