برای آنکه بتوان رهبر سازمان را به درستی تعریف کرد ابتدا باید تعریف کوتاهی از سازمان و رهبر نمود. سازمان متشکل از یک گروه از افراد است که به منظور رسیدن به هدف سازمان با یکدیگر همکاری می کنند. رهبر، به عنوان هدایت گر گروه شناخته می شود.

رهبری سازمان

به سخن دیگر می­توان اینگونه بیان کرد که نقش رهبر در یک سازمان زمینه­ساز ترکیب ورودیی­های سازمان به منظور تولید خروجی سازمان است.

بنابراین می­توان رهبر سازمان را اینگونه تعریف نمود که رهبر سازمان اهداف استراتژیک را برای سازمان پایه ­ریزی می­کند به

گونه ­ای که با ایجاد انگیزه فردی و گروهی تلاش می کند کلیه وظایف محول را جهت رسیدن به اهداف به درستی انجام دهد.

اما مهمترین ویژگی های یک رهبر در سازمان چیست؟

  • تصمیم سازی و حل مسئله
  • ارتباط موثر ( بخصوص فن شنیدن )
  • ارتباطات و تیم سازی ( بالندگی رهبری بین سایر اعضای تیم)
  • شناسایی نوآوری ها و فرصت ها
  • درک مناسب از محیط بیرونی
  • توجه به تعامل و اخلاق حرفه ای
  • تفکر سیستمی و استراتژیک
  • تسری چشم انداز سازمان به کلیه اعضای سازمان

رهبر سازمان تجربیات خود را در رویارویی با محیط واقعی بدست خواهد آورد. بی شک رویارویی با محیط واقعی خالی از

اشتباه نخواهد بود و این تجربیات بدست آمده فرد را به رهبری استراتژیک تبدیل می نماید. مثالی مملوس در این

زمینه آن است که بیماران ترجیح می­دهند به پزشکی مراجعه نمایند که به غیر از دانش پزشکی آموزش و تجربه عملی

نیز داشته باشد.

بنابراین برای تبدیل شدن به رهبری که کلیه ابعاد حرفه ای در آن رشد نماید نیازمند ممارست و رویارویی با چالش های بسیار

در زمینه کاری می باشد.

نگاهی هم به این مقاله بیندازید
مدیریت عملکرد کارکنان