برنامه ریزی موفقیت بدین معنی است که سازمان برای انتصاب افراد در پست های مهم اجرایی برنامه هایی را تهیه و اجرا نماید.در اجرای برنامه ریزی موفقیت پیش بینی قابلیت دسترسی نیروی کار موجود در داخل سازمان، از اهمیت زیادی برخوردار است.

برنامه ریزی موفقیت

در عمل اغلب این کار مستلزم یک سری گام های یکپارچه و تا اندازه ای پیچیده است که باید برداشته شود.

تعریف جامع برنامه ریزی موفقیت

فرآیندی برای کسب اطمینان از اینکه برای پست های ناشی از اجرای برنامه های راهبردی، در زمان فعلی و آینده، افرادی شایسته برای جانشینی پست های کلیدی وجود خواهد داشت.که بنحوی که بتوان مسیر شغلی افراد را برنامه ریزی کرد و امور را به گونه ای تنظیم کرد که از پدیده هایی مثل آرزوهای فردی و نیازهای سازمانی به بهترین صورت ممکن استفاده کرد.

فعالیت های برنامه ریزی موفقیت

  • بررسی نیازهای سازمان به مدیر و افراد متخصص در سطح سازمان و در سطح دوایر، از نظر میزان مهارت های لازم.
  • بررسی مدیران موجود و پیش بینی میزان عرضه از منابع داخل و خارج شرکت.
  • برنامه ریزی برای مسیر شغلی افراد بر مبنای برآوردهای عینی از نیازهای آتی و ارزیابی عملکرد افراد و برآور نمودن استعدادهای بالقوه.
  • بررسی کارشناسی و درک واقعیت ها، در مورد نیازهای آینده سازمان و نیازهای فردی کارکنان.
  • ارتقاء افراد با هدف تامین نیازهای آینده شرکت به صورت صعودی.
  • اجرای برنامه های آموزشی پس از ارزیابی عملکرد کارکنان و آماده کردن نفرات برای احراز پست ها و پذیرفتن مسئولیت های حال و آینده.
  • اجرای برنامه های راهبردی به منظور کارمند یابی ، نه تنها با توجه به نیازهای کوتاه مدت، بلکه تامین نیروی انسانی برای نیازهای آینده.
  • انجام فعالیت هایی برای انتصاب افراد در پست های خالی.
نگاهی هم به این مقاله بیندازید
برنامه ریزی نیروی انسانی