یکی از اهداف عمده ارزشیابی مشاغل ، سطح بندی و درجه بندی مشاغل با یک روال منطقی و حساب شده با استفاده از فنون موجود می باشد که به این وسیله ارزش نسبی مشاغل را با توجه به نوع وظایف و مسئولیت های افراد تعیین می نماید که این نیز مقدمه ای است برای طراحی نظام پرداخت سازمان و به خودی خود هدف نمی باشد.یکی از مسائل مهم و جنجال برانگیز در هر سازمان موضوع حقوق و دستمزد در سازمان می باشد و همیشه بر سر آن مشاجراتی وجود داشته است . از طرف دیگر افراد دائما خود را با یکدیگر مقایسه می کنند و کوچک ترین تبعیض در سازمان می تواند یک عامل تخریبی برای روحیه کارکنان به شمار آید.

ارزشیابی مشاغل

به همین منظور نظام پرداخت در سازمان باید بر مبنایی منصفانه و عادلانه طراحی و تدوین گردد تا کارایی لازم را دارا باشد.

به طور کلی هدف از ارزشیابی مشاغل عبارت است از تعیین سهم نسبی مشاغل در سازمان و نقش آنها در موفقیت ساازمان و پرداخت به مشاغل منطبق با آن     می باشد.

عمده ترین اهداف ارزشیابی مشاغل

  1. تحقق عدالت پرداخت در سازمان از طریق پرداخت به مشاغل مطابق ارزش ها
  2. مساعدت و همکاری با کارکنان به منظور انطباق با تغییرات سازمان از طریق بهبود بخشیدن درک آن ها از محتوای مشاغل و آنچه در کار ارزشمند است.
  3. برقراری و ایجاد یک ساختار پرداخت عملی و مورد توافق
  4. ساده کردن و منطقی کردن و روابط پرداخت میان مشاغل و کاستن از شانس و اقبال ، پارتی بازی و دیگر انحرافاتی که ممکن است به وجود آید.
  5. کمک به برقراری پرداخت به مشاغل جدید و منحصر به فرد و یا در حال تغییر.
  6. فراهم ساختن ابزار مورد توافق جهت کاهش و حل اختلافات و شکایات.
  7. تضمین سازگاری ساختار پرداخت با روابط آن در میان مشاغل سازمان به طوری که از دیگر برنامه های منابع انسانی از قبیل برنامه های مسیر خدمتی ، تدارک نیرو و آموزش حمایت کند در حالی که دیدگاه های متفاوتی نسبت به ارزشیابی مشاغل در رابطه با جبران خدمات وجود دارد.

در حالی که دیدگاه های متفاوتی نسبت به ارزشیابی مشاغل در رابطه با جبران خدمت وجود دارد اما سه عنصر مشترک در آنها به چشم می خورد:

الف – طبقه بندی مشاغل و ارزشیابی مشاغل به ایجاد سلسله مراتبی از شغل ها که بر ارزش نسبی مبتنی باشد ، کمک می کند.

ب – ارزشیابی شغل ، بازارهای کار داخل و خارج را به هم متصل می کند.

ج – معیار مناسبی را در مذاکرات بین اتحادیه ها و کارفرمایان ارائه می دهد.

نگاهی هم به این مقاله بیندازید
ارزشیابی مشاغل مدیریتی