مدیریت عملکرد کارکنان در جستجوی چیست؟

مدیریت عملکرد کارکنان در جستجوی چیست؟

با توجه به اهمیت مدیریت عملکرد کارکنان، سوالی که مطرح می شود آن است که مدیریت عملکرد در جستجوی چیست؟  در اولین گام مدیریت عملکرد کارکنان در جستجوی ارتقای مهارت و توامندی های کارکنان می باشد که این امر منجر به ارتقای برون دادهای سازمان می گردد. تشخیص نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود به منظور ارتقای توانمندی های کارکنان از مهمترین اهداف مدیریت عملکرد می باشد. بی تردید تشخیص ظرفیت ها و شایستگی های کارکنان زمینه ارتقاء و ترفیع آنان را در زمینه های شغلی ایشان فراهم می سازد.

به منظور همسویی و انطباق عملکرد کارکنان با استراتژی ها و برنامه های راهبردی و عملیاتی سازمان، مدیریت عملکرد می تواند به عنوان ابزاری دقیق مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر از آنجایی که سازمان همواره در بدنه نیروی انسانی خود در حال تغییر و تحول می باشد استفاده مناسب از مدیریت عملکرد می تواند زمینه لازم در خصوص بهبود مستمر و توسعه سرمایه های انسانی را فراهم نماید. مدیریت عملکرد می تواند نسبت به فراهم آوردن ساز و کار عادلانه ای جهت تخصیص امتیازات و تخصیص پاداش عملکرد، تعادل و رضایت کارکنان را فراهم آورد. همچنین مدیریت عملکرد می تواند زمینه رشد، بالندگی، جانشین پروری، گردش صحیح شغلی و از همه مهمتر آموزش مادام العمر را برای کارکنان فراهم آورد.

عملکرد مدیریت درجستجوی چیست؟

از مهمترین اهداف مدیریت عملکرد کارکنان:

  1. ارتقای مهارت و توانمندی های کارکنان
  2. تشخیص نقاط قوت و قابل بهبود کارکنان
  3. انطباق عملکرد کارکنان با استراتژی ها و برنامه های راهبردی و عملیاتی سازمان
  4. برنامه ریزی بهبود مستمر برنامه ها و توسعه سرمایه های انسانی
  5. فراهم آوردن ساز و کار عادلانه ای جهت تخصیص امتیازات و تخصیص پاداش عملکرد
  6. فراهم آوردن زمینه رشد، بالندگی، جانشین پروری، گردش صحیح شغلی و از همه مهمتر آموزش مادام العمر برای کارکنان

بنابراین به نظر می رسد، مدیریت عملکرد می تواند به عنوان اساسی ترین و مهمترین برنامه های هر سازمان تلقی گردد که می بایستی همواره به صورت مستمر و موثر صورت پذیرد به گونه ای که سبب شود هم عملکرد فردی و هم عملکرد سازمانی رشد چشمگیری یابد.

نگاهی هم به این مقاله بیندازید  شش مهارت مهم برای مدیران
۱۳۹۸-۱-۲۳ ۲۰:۵۲:۱۵ +۰۰:۰۰توسط |منابع انسانی|بدون دیدگاه